Uw Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/behandeling is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met
uw expliciete toestemming.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:
• Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
• Datum van de behandeling & zorgverzekeringsnummer
• Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
• De kosten van het consult

Deze website gebruikt functionele cookies.

Geschreven op dinsdag, 22 mei 2018

Passage Praktijk draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders